referáty, maturitní otázky, čtenářské deníky... all you need is education

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky.

Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky

1. princip CÍLEVĚDOMOSTI
- jasné stanovení cílů
- cíle dostatečně zdůvodnit, objasnit

2. princip SOUSTAVNOSTI (systematičnosti)
- výchovné podněty uspořádány do zdůvodněných systémů
- působení pedagoga na jedince co nejsoustavnější
- výchova usiluje o vědecký rozvoj jedince

3. princip AKTOVNOSTI
- opřít se o samostatnou činnost jedince
- aktivizovat jeho poznávací, citové a volné procesy
- opírat se o jeho zájem, stimulovat jej, …

4. princip NÁZORNOSTI
- nejdůležitější princip J.A. Komenského
- vycházet ze smyslového vnímání předmětů a jevů skutečnosti
- opírat se o dosavadní představy a zkušenosti
- rozvíjet nazírací a představovací schopnosti

5. princip UVĚDOMĚLOSTI
- osvojené učivo ve formě jasných představ a přesných pojmů. Soudů a úsudků
- zkoumané jevy promýšlet
- získané vědomosti správně vyjadřovat
- využití vědomostí v praxi

6. princip TRVALOSTI
- opakování a procvičování
- důsledkem zachování předchozích základních principů

7. princip PŘIMĚŘENOSTI
- přiměřené pracovní tempo

8. princip EMOCONÁLNOSTI
- probouzet citové prožitky jedince
- opírat se o ně
- udržovat trvale radostnou atmosféru

9. princip JEDNOSTI VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
25. Renesanční filozofie
RENESANČNÍ FILOZOFIE
11a Hlavní představitelé humanistické a renesanční filosofie; reformace, nauka o státu, nauka o idolech
Renesance a humanismus (14. – 16.století)
Renesanční „přírodní“ filosofie
GALILEO GALILEI (1564 - 1642)
10a Rozvoj evropské filosofie v období humanismu a renesance
10b Humanismus a renesance ve světě a u nás
Naturalismus - přírodní filozofie
Koperníkovský obrat
Francis Bacon (1561 – 1626)
21. Křesťanská a renesanční filosofie
THOMAS MOORE
1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského. A)
Orbis pictus- uvádí obrázky různých tělocvičných činností s popisem. B)
Komenský pochopil důležitost tělesné výchovy pro rozvoj člověka jako nejvhodnější formu stanovil hru. C)
Články na hledaný výraz "Filosofie období renesance" naleznete na bezuceni.cz

Komenský pochopil důležitost tělesné výchovy pro rozvoj člověka jako nejvhodnější formu stanovil hru.

Vyslovil 7 zákonů aby hra byla hrou.
- hra není v životě hlavní, ale vedlejší
- hra slouží nejen ke zdraví těla, ale i ducha
- hra nesmí být nebezpečná
- hra má být přípravou k vážné činnosti
- hru je nutno včas ukončit
- při hře je potřeba dozor
- hru je nutno brát vážně

Komenský jako pedagog má světový význam. Obsah jeho díla předstihl myšlenkově dobu a stal se základem pedagogických věd.

VÝZNAM KOMENSKÉHO PEDAGOGICKÉHO DÍLA:
Jeho dílo obsahuje – filosofii a teorii výchovy jako celoživotního procesu
- didaktiku obecnou a speciální
- filosofii a teorii jazykového vyučování
- školskou organizaci a pedagogiku dospělých

PODNĚTNÉ PRVKY I PRO DNEŠNÍ DOBU:
• myšlenka demokratické výchovy, požadavek rovného práva na vzdělání pro všechny
• výchova a přirozený vývoj člověka mají být v jednotě
• výchova jednotlivce má být v souladu s výchovou kolektivní
• výchova a společenská náprava spolu úzce souvisejí
• výchovně složky mají vytvořit jednotu
• výchovný postup má být nezávislý, založený na mateřském jazyce
• je potřeba rozvíjet touhu po poznání a tvořivou činnost
• spojovat teorii s praxí a školu se životem


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
25. Renesanční filozofie
RENESANČNÍ FILOZOFIE
11a Hlavní představitelé humanistické a renesanční filosofie; reformace, nauka o státu, nauka o idolech
Renesance a humanismus (14. – 16.století)
Renesanční „přírodní“ filosofie
GALILEO GALILEI (1564 - 1642)
10a Rozvoj evropské filosofie v období humanismu a renesance
10b Humanismus a renesance ve světě a u nás
Naturalismus - přírodní filozofie
Koperníkovský obrat
Francis Bacon (1561 – 1626)
21. Křesťanská a renesanční filosofie
THOMAS MOORE
1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského. A)
Orbis pictus- uvádí obrázky různých tělocvičných činností s popisem. B)
Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky. D)
Články na hledaný výraz "Filosofie období renesance" naleznete na bezuceni.cz

Orbis pictus- uvádí obrázky různých tělocvičných činností s popisem.

Komenský podal ve svých dílech ucelený výchovný systém, jehož progresivní metody neztratily svou hodnotu. Obecný výchovný cíl viděl vzhledem k svému náboženskému přesvědčení v přípravě k věčnému životu. Tato příprava má 3 stupně – poznat sebe a svět, ovládnout sebe a povznést se k Bohu. Z toho se vyplývají tři základní oblasti výchovy- vzdělání ve vědách a uměních, mravní výchova a výchova náboženská. Podle Komenského se člověk stává člověkem jedině výchovou (pedagogický optimismus). Z toho vyplývají i jeho pojetí školy jako „dílny lidskosti“ , která má nahradit středověké „mučírny ducha“ (pedagogický humanismus). Celou pedagogiku Komenského charakterizuje hluboký demokratismus, ve výchově nezná rozdíly stavů nebo pohlaví, odmítá jednostrannost výchovy i její úzký prakticismus..

Nejčastěji byla v posledních dvou staletích připomínána Didaktika, kterou rozumí „umění, jak dobře učit“. Dobře pak podle něho znamená učit „rychle, s chutí a napevno“. Zdůrazňuje tak kvality doceňované právě moderní pedagogikou: RACIONÁLNOST, ADEKVÁTNÍ MOTIVACI a EFEKTIVNOST VEŠKERÉ VÝUKY.

Základním didaktickým zákonem , který uplatňoval v celé své nauce, byl požadavek učit všemu příkladem, pravidlem a praxí, a to na rozdíl od středověkého ustáleného postupu od obecných pravidel ke konkrétních příkladu a k praxi. Komenský tak první v pedagogice prosazuje induktivní postup při vzdělávání, tj. vycházet z poznání bezprostřední skutečnosti, na jehož základě si žák sám za pomoci učitele odvozuje obecný závěr a důsledky vyplývající pro praxi.

Didaktické principy
- princip názornosti – považoval za „zlaté pravidlo“ vyučování,
- princip systematičnosti – „zřetězení“ veškerého učiva,
- princip aktivnosti – vycházet ze zájmu žáků,
- princip přiměřenosti – respektovat věkové a individuální zvláštnosti žáků.
Tyto Komenský rozpracoval a dodnes jsou platné.

Školní organizace-doporučuje školu pro veškerou mládež členěnou na čtyři šestileté stupně:
do 6 let škola mateřská (soustavná výchova rodině), od 6-12 let škola obecná v mateřském jazyce, od 12-18 let škola latinská v univerzálním světovém jazyce a konečně od 18- 24 let akademie.
Na rozdíl od středověkého systému individuální práce se žáky různě pokročilými doporučuje systém vyučování ve třídě, tj. současné vyučování trvalé skupiny žáků téhož věku a téže vzdělávací úrovně.

Genialita se výrazně projevuje v těch myšlenkách, které můžeme docenit a realizovat až v dnešní době – idea celoživotního vzdělávání..


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
25. Renesanční filozofie
RENESANČNÍ FILOZOFIE
11a Hlavní představitelé humanistické a renesanční filosofie; reformace, nauka o státu, nauka o idolech
Renesance a humanismus (14. – 16.století)
Renesanční „přírodní“ filosofie
GALILEO GALILEI (1564 - 1642)
10a Rozvoj evropské filosofie v období humanismu a renesance
10b Humanismus a renesance ve světě a u nás
Naturalismus - přírodní filozofie
Koperníkovský obrat
Francis Bacon (1561 – 1626)
21. Křesťanská a renesanční filosofie
THOMAS MOORE
1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského. A)
Komenský pochopil důležitost tělesné výchovy pro rozvoj člověka jako nejvhodnější formu stanovil hru. C)
Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky. D)
Články na hledaný výraz "Filosofie období renesance" naleznete na bezuceni.cz

1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského.

Jan Amos Komenský 1592-1670
Vynikající český myslitel, poslední biskup jednoty bratrské, teolog, polyhistor a pedagog. Svým dílem položil základy novodobé pedagogiky. Komenský je i ve světové pedagogické literatuře nejčastěji citovaným myslitelem, v posledních desetiletích je stále více interpretován nejen jako zakladatel novodobé teorie vyučování, ale především jako filosof výchovy. Znamená vrchol humanistického , pedagogického úsilí. Jeho myšlenky o výchově uskutečnila až budoucnost, pojetí všestranné výchovy – všech lidí bez rozdílu sociálního původy, pohlaví, věku, nadání – ocenilo až 20. století, proto je nazýván mužem touhy.

Tělesné výchově nevěnoval Komenský samostatný spis, ale téměř ve všech svých dílech zdůrazňoval důležitost tělesné výchovy jako součástí výchovy mládeže. Jeho dílo je ucelená soustava pedagogických názorů, které řeší různé problémy školní výchovy. Komenský chtěl výchovu a vzdělání pro všechny.

Komenský se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě, pravděpodobně v Nivnici - Po studiu na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu uřil od roku 1614 na bratrské škole v Přerově a od roku 1618 byl duchovním správcem ve Fulneku. Po Bílé hoře roku 1620 se musel skrývat před pronásledováním protireformace u svých šlechtických přátel. Roku 1628 byl nucen odejít natrvalo z vlasti, nejprve do polského Lešna, kde zvelebil bratrské školství a kde žil do roku 1656 s přestávkami vyplněnými pobytem v Anglii, ve Švédsku, a v Blatném Potoce v Uhrách. Po požáru v Lešna se roku 1656 uchýlil do Amsterdamu, kde 15, listopadu 1670 zemřel.

Velká didaktika- koncepční spis, který řeší základní cíle výchovy, její obsah, principy a metody a přináší návrh organizační struktury školství pro veškerou mládež. Zdůraznil vztah mezi utvářením člověka a jeho postavením ve světě, tím naznačil, že vzdělávání má pomáhat hledat smysl života. Pojednává také o vzdělání ve vědách, ctnosti a zbožnosti, zdůrazňuje důležitou zásadu přirozeného, radostného, nenásilného, ale pevného a důkladného vzdělání. Doporučuje správnou životosprávu , prostou stravu, střídání práce a odpočinku, tělesná cvičení a naznačuje zásady hygienického zařízení školní budovy. Didaktika byla dokončena až ve vyhnanství Komenského v Lešně, kde působil jako učitel a rektor na gymnáziu.

Brána jazyku otevřená- je shrnuto osm tisíc slov do tisíce vět a do jednoho sta věcných okruhů. Sjednocuje jazykovou výchovu s věcným poznáním. Okruhy systematicky poučovaly: o celku světa … o přírodě … o lidském světě – zejména o lidské práci … a poznatcích náboženských … žáci se tedy učili jazyku a obohacovali své poznání světa.

Infomatorium školy mateřské- Komenský v ní podtrhuje důležitost her pro tělesnou výchovu, jako prostředek pro rozvoj smyslů a myšlenkových schopností. Systematický návod pro matky, jak úspěšně rozvíjet výchovu nejmenších v rodině a jak je úspěšně připravit pro školní docházku. Je to první samostatná teorie předškolní výchovy dětí ve věku do 6ti let.


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
25. Renesanční filozofie
RENESANČNÍ FILOZOFIE
11a Hlavní představitelé humanistické a renesanční filosofie; reformace, nauka o státu, nauka o idolech
Renesance a humanismus (14. – 16.století)
Renesanční „přírodní“ filosofie
GALILEO GALILEI (1564 - 1642)
10a Rozvoj evropské filosofie v období humanismu a renesance
10b Humanismus a renesance ve světě a u nás
Naturalismus - přírodní filozofie
Koperníkovský obrat
Francis Bacon (1561 – 1626)
21. Křesťanská a renesanční filosofie
THOMAS MOORE
Orbis pictus- uvádí obrázky různých tělocvičných činností s popisem. B)
Komenský pochopil důležitost tělesné výchovy pro rozvoj člověka jako nejvhodnější formu stanovil hru. C)
Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky. D)
Články na hledaný výraz "Filosofie období renesance" naleznete na bezuceni.cz