Studentske.cz

11a. Flexotiskové formy

11a. Flexotiskové formy. definice flexotisku,historie,materiály pro výrobu flexotiskových forem,polymery, jejich charakterizace, výstavbové reakce vzniku polymerů, obecné schéma polymerace, mechanismus polyadice a polykondenzace, fotopolymery, jejich charakterizace; výroba a rozdělení tiskových forem, zhotovení tiskových prvků na...

10b. Sítotiskové rámy a tkaniny.

10b. Sítotiskové rámy a tkaniny. Materiály používané k výrobě sítotiskových tkanin, jejich rozdělení podle základních hledisek, napínání a lepení sítotiskových tkanin, způsoby ovrstvování.c Sítotisk je tisková technika, která patří do skupiny průtisku. Při tisku...

10a. Řízení jakosti.

10a. Řízení jakosti. Historie řízení jakosti, kvalita nebo jakost, kontrola vstupní, mezioperační, výstupní, jaké znáte formátové řady papíru a kotoučů, výpočet užitku papíru, určení formátu tiskového archu, knižní maketa k čemu slouží a jaké...

9b. Zásady bezpečnosti práce a požární ochrany

9b. Zásady bezpečnosti práce a požární ochrany v dokončovacím zpracování a všeobecně. Pracovník musí dodržovat předpisy na pracovišti a při práci se musí chovat tak, aby neohrožovali život a zdraví sobě ani spolupracovníků. Za...

9a. Publikace.

9a. Publikace. Charakteristika knihy jako polygrafického výrobku, fyzická struktura knihy, obecný přehled knižních vazeb; informační struktura knihy, úvodní, textová a závěrečná část knihy, jednotlivé náležitosti a grafická úprava těchto stran; technická příprava publikací, formáty...

8b. AA – autorský arch, VA – vydavatelský arch

8b. AA – autorský arch, VA – vydavatelský arch, co to je a k čemu slouží. Přepočet RKP na sazbu. Autorský a vydavatelský arch slouží ke změření rukopisu. Rukoips musíme změřit ze dvou důvodů...

8a. Podnikání, druhy živností.

8a. Podnikání, druhy živností. Živnost, živnostenské oprávnění, neoprávněné podnikání, druhy živností. Podnikání může provozovat právnická nebo fyzická osoba. Fyzická osoba je občan, který si zařídí živnostenský list (případně se přihlásí jako zemědělec) a splní...

7b. Výpočet velikosti bloku vazby.

7b. Výpočet velikosti bloku vazby V2, V8, stanovení velikosti v závislosti na TA, zásady a pravidla výpočtu. Výpočet velikosti bloku vazby V8 – provádí se rozkresem vyřazení archů. Ořez knižního bloku se provádí po...

7a. Zhotovení měkkých vazeb.

7a. Zhotovení měkkých vazeb. Výroba měkkých vazeb, charakteristika měkkých vazeb, vazba V1, V2, nové technologie výroby lepené vazby, vazba V3, vazba V4, speciální úpravy. Měkké vazby mají většinou menší rozsah knižního bloku. Nebývají doplněny...