Studentske.cz

Genofond v panmiktické populaci

– v dostatečně velkých populacích organismů s panmixií se udržuje stálý poměr frekvencí jednotlivých alel i genotypů po celou dobu jejich trvání– pokud je reprodukční schopnost členů takové populace stále stejná, pokud do jejího...

Genetika populací

• POPULACE : soubor jedinců téhož druhu , kteří mají nepříliš vzdáleného předka, vzájemně se kříží a dávají stejného potomka a obývají stejné prostředí v daném čase– populace pochází z jednoho či několika společných...

Krajní meze populací – Výběr partnera v populacích

1) autogamické populace– u nižších živočichů a rostlin– samooplozenísamčí a samičí gameta splyne ze stejné rostliny– dochází postupněk úbytku heterozygótů k HOMOZYGOTACI populace– používá se pro vyšlechtění čistých linií– blíží se mu IMBREEDINGpříbuzenská plemenitba(...

Znaky a pohlaví

a) znaky vázané na pohlaví– znaky určené gonozomálně lokalizovanými geny se nazývají pohlavně vázané– geny určující pohlaví jsou v v chrom.:1. buď v homolog. úsecíchneúplná vazba na pohlaví ( v homolog. úsecích může docházet...

Gonozomální dědičnost

– gonozomální dědičnost se vztahuje ke genům lokalizovaným v heterologické (nejpodstatnější) části gonozomu X– fenotypový projev alel tohoto typu dědičnosti nezávisí na tom, zde jsou dominantní nebo recesivní, ale i na pohlaví jejich nositele...

54. Gonozomální dědičnost, genetika populací

 Chromozomové určení pohlaví– u všech druhů živočichů s odděleným pohlavím a u dvoudomých rostlin, vzniká v každé generaci přibližně polovina jedinců samčího a polovina jedinců samičího pohlaví– pohlaví je určeno dědičně → je...

6) DĚDIČNOST KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ:

• KVANTITATIVNÍ ZNAKY– populaci se kontinuálně mění  nemůžeme je rozdělit do fenotypových tříd– průměrné hodnoty,… dají se vyjádřit Laplace-Gausovou křivkou:– největší procento bude mít průměrnou hodnotu a nejmenší bude s mezní hodnotou dají...

7) GENOVÉ INTERAKCE:

– týká se kvalitativních znaků– vzájemné spolupůsobení genových alel při vytváření určité formy znaku– žádný z těchto genů sám o sobě nestačí, aby určitá forma znaku vznikla– 1) genové interakce párových alel– 2) interakce...