Studentske.cz

3) AUTOZOMÁLNÍ DĚDIČNOST: a 4) MEZIALELICKÉ VZTAHY:

3) AUTOZOMÁLNÍ DĚDIČNOST:– znaky podmíněny geny uloženými v autozomech– analyzujeme křížením 2 jedinců, přičemž sledujeme buď jen 1 pár alel, a nebo 2 či více genů• 1. dědičnost 1 genu s úplnou dominancí –...

5) VAZBA GENŮ:

– geny lokalizované v témž chromozomu – jsou spolu vázány– soubor alel je předáván jako celek jednoduchá alelie – 2 alely určitého genu v daném lokusu mnohotná alelie – více než 2– Morgan, Wateson•...

53. MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

1) DĚDIČNOST KVALITATIVNÍCH ZNAKŮ: – obvykle monogenní (= dány 1 genem) – jejich fenotypové vyjádření určují v každém jedinci dvě párové alely genu „velkého účinku“ – jedna alela je zděděna po otci, druhá po...

2) MENDELEVOVY ZÁKONY:

– v zygótě se může zkombinovat libovolná spermie s vajíčkem  * potomstvo (libovolná kombinace alel)– potomstvo lze určit na základě matemat. tabulek– diploidní jedinec, který po obou rodičích zdědil tutéž alelu určitého genu,...

Dědičnost mimojaderná (genetická info uložena mimo jádro)

mt – DNA…mitochondriální DNAp –DNA…plastidová DNA – oba typy DNA jsou přítomny ve volné podobě není zde vazba s histony – mají kruhovou strukturu připomínající jadernou hmotu prokaryoty NULKEOID – tyto organely nesou informaci,...

Vlastnosti genetického kódu:

1. tripletový (každá AMK je kódována tripletem nukleotidů, liší se druhem nukleotidu ve 3. pozici))2. sestaven z 43 =64 kodónů3. degenerovaný – jednotlivé AMK mohou být kódovány různými kodóny, ale nepřekrývají se neexistuje kód...

Dědičnost jaderná (genetická informace uložena v jádře)

1. autozomální – přenos info prostřednictví autozomů, nepohlavních chromozomů, počet (n-1), kde n je celkový počet párů chromozómů v organismu – 22 párů u člověka 2. gonozomální. – přenos genetické informace prostřednictvím pohlavních chromozomů,...

TRANSLACE

– překlad genetického kódu nukleových kyselin do jazyka bílkovin– průběh na ribozomu– významná složka je tRNA – přináší AMK z cytoplazmy na ribozom má tvar jetelového listu obsahuje hU – dihydrouridinová smyčka (rozpozná druh...

Základní genetické pojmy:

Gen – úsek DNA, dědičná informace je zapsána v DNA prostřednictvím pořadí nukleotidů, každý gen je v diploidním organismu ve dvou kopiích (od matky a od otce)Genový lokus – místo na chromozomu odpovídající jednotlivým...

PROTEOSYNTÉZA

– tvorba bílkovin procesem transkripce, kdy vzniká primární transkript nesoucí info o bílkovině, ale vlastní vznik bílkovin je podmíněn až translací (překladem info z mRNA do jazyka bílkovin, děje se tak na ribozomu za...