Studentske.cz

13a. Zpracování předlohy digitální cestou.

13a. Zpracování předlohy digitální cestou. Skenery a digitální fotoaparáty; dělení, princip činnosti; princip digitalizace, skenovací rovnice, vliv vzdálenosti pozorování na kvalitu reprodukce, histogram, gradační křivka, převod RGB/CMYK, autotypický tiskový rast, stochastické rastrování, duplex, triplex,...

12a. Zhotovení tuhých vazeb.

12a. Zhotovení tuhých vazeb. Výroba tuhých vazeb, charakteristika tuhých vazeb, druhy tuhých knižních vazeb, zhotovení knižního kompletu, zhotovení knižního bloku, dokončování knižních vazeb. Tuhá vazba je spojení knižního bloku s deskami z tuhé lepenky...

11a. Flexotiskové formy

11a. Flexotiskové formy. definice flexotisku,historie,materiály pro výrobu flexotiskových forem,polymery, jejich charakterizace, výstavbové reakce vzniku polymerů, obecné schéma polymerace, mechanismus polyadice a polykondenzace, fotopolymery, jejich charakterizace; výroba a rozdělení tiskových forem, zhotovení tiskových prvků na...

10b. Sítotiskové rámy a tkaniny.

10b. Sítotiskové rámy a tkaniny. Materiály používané k výrobě sítotiskových tkanin, jejich rozdělení podle základních hledisek, napínání a lepení sítotiskových tkanin, způsoby ovrstvování.c Sítotisk je tisková technika, která patří do skupiny průtisku. Při tisku...

10a. Řízení jakosti.

10a. Řízení jakosti. Historie řízení jakosti, kvalita nebo jakost, kontrola vstupní, mezioperační, výstupní, jaké znáte formátové řady papíru a kotoučů, výpočet užitku papíru, určení formátu tiskového archu, knižní maketa k čemu slouží a jaké...

9b. Zásady bezpečnosti práce a požární ochrany

9b. Zásady bezpečnosti práce a požární ochrany v dokončovacím zpracování a všeobecně. Pracovník musí dodržovat předpisy na pracovišti a při práci se musí chovat tak, aby neohrožovali život a zdraví sobě ani spolupracovníků. Za...

9a. Publikace.

9a. Publikace. Charakteristika knihy jako polygrafického výrobku, fyzická struktura knihy, obecný přehled knižních vazeb; informační struktura knihy, úvodní, textová a závěrečná část knihy, jednotlivé náležitosti a grafická úprava těchto stran; technická příprava publikací, formáty...

8b. AA – autorský arch, VA – vydavatelský arch

8b. AA – autorský arch, VA – vydavatelský arch, co to je a k čemu slouží. Přepočet RKP na sazbu. Autorský a vydavatelský arch slouží ke změření rukopisu. Rukoips musíme změřit ze dvou důvodů...