Studentske.cz

1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského.

Jan Amos Komenský 1592-1670Vynikající český myslitel, poslední biskup jednoty bratrské, teolog, polyhistor a pedagog. Svým dílem položil základy novodobé pedagogiky. Komenský je i ve světové pedagogické literatuře nejčastěji citovaným myslitelem, v posledních desetiletích je...

Analýza absolutních ukazatelů

K hodnocení finanční situace firem se při analýze absolutních ukazatelů využívá přímoúdaje obsažených v účetních výkazech. Vedle sledování změn absolutní hodnoty ukazatelův čase se obvykle zjišťují také jejich relativní změny. Konkrétní uplatnění absolutníchukazatelů je...

Analýza rozdílových ukazatelů

Analýza rozdílových ukazatelů K analýze a řízení finanční situace firmy slouží rozdílové ukazatele označované jako fondy finančních prostředků. Čistý pracovní kapitál Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočítaným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými...

Zdroje dat pro finanční analýzu

Při hodnocení vlastní finanční situace podniku prostřednictvím finanční analýzya při finančním rozhodování pocházejí data z různých zdrojů. V zásadě je lze rozdělit na třivelké skupiny:a) účetní data podniku čerpaná z– účetních výkazů finančního účetnictví,–...

Uživatelé finanční analýzy

ManažeřiInformace získané z finanční analýzy potřebují především pro krátkodobé a zejménadlouhodobé finanční řízení podniku. Znalost finanční situace jejich firmy jim umožňujerozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkovéstruktury včetně výběru vhodných...

Slabé stránky výkazu zisků a ztráty

a) Výkaz zisku a ztráty se zaměřuje na vyčíslení účetního zisku. Zisk, výsledná položkatohoto účetního výkazu – není roven čisté hotovosti vytvořené firmou za dané účetníobdobí a nevyčísluje skutečný hotovostní příjem.b) Výkaz zisků a...

Metody finanční analýzy

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody, které využívajíelementární matematiku a metody založené na složitějších matematických postupecha myšlenkách. Metody elementární technické analýzya) Analýza absolutních ukazatelůb) Analýza rozdílových ukazatelůc) Analýza cash flowd) Analýza...

Problematika účetních dat z pohledu finanční analýzy

Přestože účetní výkazy představují základní zdroj informací poměrové analýzy, majísamy o sobě některé slabé stránky, které jsou dány jejich konstrukcí a užívanými účetnímipraktikami.Slabé stránky rozvahyRozvaha charakterizuje finanční situaci podniku v určitém okamžiku, podáváinformace o...

Podobnost firem, Nehomogenita firem

Podobnost firem O podobnosti firem se při finanční analýze příliš nehovoří. Je to zamlčenýpředpoklad, abychom se nedostali do problémů. Mlčky předpokládáme při práci s ukazatelipodobnost typu přímé úměry, i když lze o ní pochybovat....

Výběr srovnatelných firem (fianční plánování)

Pro srovnatelnost údajů finanční analýzy má prvořadý význam obsah účetních datfirmy.Časová srovnatelnost je umožněna obecně uznávanou zásadou účetnictví o stálostimetod, podle níž nesmí firmy měnit v průběhu roku postupy účtování ani principy oceňovánínebo způsoby...