Studentske.cz

doplnění: VIRY

– obsahují nukleovou kys. a bílkovinu– mají schopnost replikace a evoluce– velikost v nmvirion: je vlastní částice viru schopna infikovat hostitelskou buňkunukleokapsida: z bílkovinného obalu + NK : je obalena v membráně (= tzv....

nukleová kyselina

 RNA – lineární, má dva konce: ss RNA ( má jedno vlákno) : ds RNA (dvě vlákna) DNA – lineární nebo kruhová, taky dva konce = positivní: + ss konec = negativní: –...

Populace

-soubor jedinců téhož druhu, dávají plodné potomstvo a mají svůj genofond-unitární org. – velikost, stupeň vývoje a věk jsou ve vzájemném vztahu (korelace)-modulární org – velikost, stupeň vývoje a věk nejsou ve vzájemném vztahu...

Populační strategie -strategie přežití

u živočichů -r stratégové – malé organismy, vysoká natalita i mortalita k stratégové – opak r stratégů u rostlin – odolnost proti narušování, stresu (nedostatek), konkurence r stratégové – na místech s hodně živinami,...

Abiotické faktory – tlak, vítr a ph prostředí

sklerenchematických a kolenchematických pletiv ● Tlak -na tlak jsou citliví homoiotermní živočichové (savci) – stenobarické organismy ● Vítr -hiltoping – hmyz využívá větru, aby je dostal na vrchol kopce, kde se vzájemně potkávají -onemorfózy...

Abiotické faktory – Světlo a voda

-primární zdroj energie-ze Slunce-UV způsobuje mutace-FAR – nutné k fotosyntéze-albedo – záření, které se odráží od země (35 – 43%)-intenzita světla – -organismy Euryfotní -senofotní – heliofyty – sluncemilné– heliosciofyty – světlomilné– sciofyty –...

59. Organismus a prostředí

Ekologie:-organismy-populace-společenstva – biocenozy-ekosystémy = společenstvo + neživá složka-krajinná ekologie – soubor ekosystémů rozdělení: obecná – (všechny org) speciální (úzká skupina organismů) autekologie (organismy) demekologie (populace) synekologie (biocenosy a ekosystémy) OrganismyProstředí organismů-ovlivňován biotickými (predátoři, parazité)...

Abiotické faktory – Teplota

● Teplota -průměrná teplota – 15°C -homioternní živočichové (ektotermní) – schopnost udržet stálou tělesnou teplotu -poikiloternní (endotermní) – teplota závisí na okolním prostředí -zdroj tepla: slunce (UV i viditelné záření) geotermální energie -vliv: nadmořská...

Genofond v autogamní a malé populaci

 Genofond v autogamní populaci– z mendelovských pravidel dědičnosti lze odvodit, že ve velkých populacích autogamních druhů v průběhu střídání generací rychle vzrůstají frekvence dominantních i recesivních homozygotů, zatímco frekvence heterozygotů úměrně tomu klesá–...

Genová struktura populace

– teoretickým východiskem úvah o genovém složení populace je modelová představa o zastoupení dvou alel genu velkého účinku, např. A, a. Tři mořné genotypové kombinace těchto alel v populaci jsou AA, Aa, aa. Frekvence...