Studentske.cz

c) Diagnostika na základě standartních metod a postupů.

Seznam základních klasických metod a technik dostupných pedagogickým pracovníkům (učitelům a vychovatelům) uvádí kupř. P.Dittrich (1992): 1. pozorování, 2. rozhovor, 3. dotazníky, 4. didaktické testy, 5. metody analýzy výkonů a výtvorů (analýza výsledků práce...

Další teorie pedagogické diagnostiky

a) Přirozená diagnostika. V této úrovni, kterou můžeme označit jako přirozenou diagnostiku, jde spíše o detekci výchovně vzdělávacího (výukového, výchovného, učebního) problému, než o jeho identifikaci nebo řešení. I když lze tuto úroveň charakterizovat...

b) Pedagogická diagnostika

Tuto diagnostickou úroveň lze označit jako pedagogickou diagnostiku a patří sem především jev, který k vyučovacímu procesu neodmyslitelně patří – hodnocení výsledků výuky. Na této úrovni se zpravidla jedná o elementární způsob hodnocení, které...

Etapy diagnostického postupu:

1. Formulace a upřesnění otázky a vstupní hypotézy . 2. Záměrné získávání diagnostických údajů pomocí adekvátních metod. 3. Analýza a zpracování získaných údajů. 4. Interpretace a hodnocení. 5. Syntéza dat o prostředí a osobnosti....

Obsah a druhy interview

Obsah interview:  otázky uzavřené  otázky otevřené  otázky polouzavřené  Druhy interview: a) strukturovaný (řízený) b) nestrukturovaný (otevřený) c) polostrukturovaný (polořízezený) Průběh rozhovoru – klidné prostředí, motivace a zaujetí, raport, tématická organizovanost,...

11 Pedagogicko- psychologická diagnostika žáka (PPDg)

Pojem PPDg: Jde o poznání stavu a vývoje psychické individuality – žáka nebo sociální skupiny – školní třídy v pedagogické situaci (výchova a vzdělání), včetně porozumění jedinci a skupině. V PPDg je potřeba se...

Adolescence Od 15 do 20 let

Adolescence Od 15 do 20 let Zpomalení až zastavení růstu. Zlepšení výkonnosti. Postupná stabilizace, psychické osamostatňování, zlepšení vztahů s okolím. Myšlení a rozvoj inteligence Harmonizace, flexibilita v myšlení, nové způsoby řešení. Divergentní myšlení. Věcnost...

Modifikace chování (Fontana):

vycházejí z toho, že: – učitel je modelem, musí si všímat vlastního chování – chování je možné popsat, je třeba přesně popsat to, co se má změnit – chování je naučené – zákon účinku...