Studentske.cz

Mladší školní věk – prepuberta 7 – 11 let

Myšlení Fáze konkrétních logických operací (Piaget). Akceptují proměnlivost jako základní vlastnost reality. Myšlenkové operace (klasifikace a třídění, řazení věcí podle pravidla, analýza a syntéza…) Dokáže posuzovat skutečnost z více hledisek. Zvládá číselné operace. Chápe...

Pubescence (puberta) 11-15 let

Vliv sekundární akcelerace (urychlování vývoje) Typ akcelerovaný, průměrný, retardovaný. Fáze končí pohlavní zralostí. Výrazné změny tělesné. Růst a vývoj svalů. Hormonální produkce, sekundární pohlavní znaky. Vliv na psychiku. Změny způsobují emoční vypětí, rozkolísanost. Přecitlivělost,...

Posuzování školní způsobilosti

Školní zralost i připravenost dítěte pro vsup do školy se posuzuje orientačně v mateřských školách a při zápisu do první třídy základní školy (screening). Lékaři posuzují zejména tělesnou zralost při šestiletých preventivních prohlídkách (výška,...

10. Proměny psychiky dítěte školního věku a adolescence

adolescence (rozumové schopnosti, charakter, emoční a sociální vývoj). Vývoj sebepojetí u dětí a dospívajících. Osobnostní a sociální výchova ve škole. Rozvoj emocionální inteligence u dětí. Proměny psychiky dítěte školního věku Vstup do školy je...

Problém objektivity hodnocení

Problém objektivity hodnoceníJe – li nějaký výrok objektivní, pak se předpokládá, že bude platit za různých okolností a nezávisle na člověku, který jej vyslovuje (lze je ověřit, zda jsou pravdivé).Účelem snahy po objektivitě je...

Spolehlivost (reliabilita)

Týká se stálosti výsledků hodnocení zejména vzhledem k času a posuzovateli. Hodnocení určitého typu by mělo poskytovat stejné výsledky bez ohledu na to kdo a kdy je používá. Ve skutečnosti se však vyskytuje mnoho...

Pro učitele je známka pomůckou paměti

– neexistuje jako holá číslice, většinou si ji učitel doplní slovním údajem ve svém zápisníku. Výhodou je také, že dovoluje srovnávat různá hodnocení mezi sebou, poukazuje na vývoj, tedy jak se žák vyvíjí. Kdyby...

Slovní hodnocení

Slovní hodnocení je kvalitativní posuzování žákova výkonu nebo chování vyjádřené formou slovní zprávy. Jeho odlišnost oproti klasifikaci je nápadnější u sumativního než u formativního hodnocení (ani klasifikace se neobejde beze slov). Známky jsou spojené...